Устав

 

УСТАВ

на

Сдружение Марсианско общество – България

 

        Наименование, седалище, срок

 

Чл. 1. (1) Настоящият устав урежда статуса на учреденото съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от членовете – учредители на сдружение с нестопанска цел.

(2) Наименованието на Сдружението е „Марсианско общество – България“ (на английски език „Mars Society – Bulgaria“)

(3) Сдружение „Марсианско общество – България“, наричано по-нататък „Обществото“ е доброволен съюз на лица – физически и юридически.

(4) „Марсианско общество – България“ е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл. 2. Обществото е със седалище в гр. София и адрес: ул. „Неофит Рилски“ № 8, ет. 6

Чл. 3. Обществото се създава без определен срок.

 

        Цели

 

Чл. 4. Обществото има следните цели:

1. Да продължи изследванията и мерките за заселването на планетата Марс.
2. Да съдейства и сътрудничи с други международни организации с подобни цели за осъществяване на пилотиран полет до Марс през следващото десетилетие.
3. Да съдейства за установяването на постоянно човешко присъствие на Марс възможно най-рано.

4. Да популяризира знанието за Марс и изследването на Космоса, и да подкрепя, когато е възможно, всички национални и международни инициативи, свързани с изследване на Космоса.
5. Да подпомага мероприятия на други неправителствени организации, в това число с международен характер и чуждестранни, в дейности, които съвпадат с целите на Обществото.

6. Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.

        Предмет на дейност. Средства за постигане на целите.

 

Чл. 5. (1) Обществото постига своите цели посредством:

1. Широко публично присъствие и разпространяване на идеята за овладяване на Червената планета – Марс.

2. Осъществяване на изследванията като частно начинание.

3. Разширяване познанията за Марс възможно най-бързо с помощта на изследвания, проведени от роботи и хора.

4. Работа с ученически организации, провеждащи обучение и изследване, свързани с целите на МОБ, включително организиране на обучения на деца и възрастни.
5. Извършване на научни изследвания и подкрепа на проекти на други организации с подобни интереси, включително създаване на научно звено за работа с научните институции и обществените организации за създаване на приложения и проекти за развитие на астронавтиката.
6. Организиране на срещи, дискусии, лекции, обществени срещи с писатели, учени и други популярни личности.
7. Организиране на научнопопулярни обществени събития в национален и международен мащаб.

8. Организиране на събития, насочени към откриване на млади научни таланти чрез състезания и семинари, научни конференции, срещи, учредяване на награди за отлични постижения в области, свързани с целите на Обществото, литературни конкурси и др.
9. Изграждане и поддръжка на библиотеки и тематични медиатеки.
10. Организиране на консултативни, експертни и координационни съвети по различни проблеми, както и бюра за информационни и други услуги, подпомагащи дейността на членовете.

11. Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Обществото.

(2) Основните дейности на Обществото са: извършване на изследвания и публикации, разпространение на информация, консултиране.

(3) За постигане на своите цели Обществото може да извършва всякакви други дейности, разрешени от закона.

(4) За постигане на своите цели Обществото може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: предоставяне на консултации в сферата си на компетентност; организиране на обучения и семинари; организиране на информационни кампании, изложби, презентации, изготвяне на маркетингови и рекламни стратегии и анализи, организиране на публични прояви, изготвяне и внедряване на софтуерни и хардуерни системи, правна помощ.

(5) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на целите на Обществото, без възможност за разпределяне на печалба.

(6) Изпълнението, отчитането и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Обществото.

 

        Имущество.

 

 Чл. 6. (1) Имуществото на Обществото се състои от:

  • Членските имуществени вноски на нейните членове;
  • Дарения, спонсорство, завещания;
  • Финансиране от фондове за финансиране и други донорски програми;
  • Приходи от стопанисване имуществото на Обществото;
  • Приходи от допълнителната стопанската дейност, свързана с предмета на дейност на Обществото;
  • Други източници, разрешени от закона, в това число бюджетно финансиране.

(2) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Чл. 7. (1) Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или устава и целите на Обществото, не се приемат.

(2) Лицата, предоставили средства на Обществото, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване. Преценката дали такива да бъдат предоставени е на Управителния съвет (УС) на Обществото.

Чл. 8. (1) Всеки член на Обществото е длъжен да заплаща годишен членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание за всяка финансова година въз основа на одобрения от Общото събрание бюджет на Обществото. Годишната вноска за членство се извършва еднократно или на две части:

-50 % – в срок до 30 април;

-50 % – в срок до 30 септември.

 (2) Общото събрание може да взема решения за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Обществото, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

 (3) Членове на Обществото, които са в забава за плащане на годишния членски внос, не могат да упражняват своите членствени права до неговото плащане.

Чл. 9. (1) Обществото разходва придобитото имущество в съответствие със законите, Устава и решенията на върховния и управителния орган.

 (2) Обществото не разпределя печалба между своите членове.

 

        Членство

 

Чл. 10. (1) Членуването в Обществото е доброволно.

(2) Членове на Обществото могат да бъдат юридически лица и физически лица, които приемат устава, спазват го, работят за постигане целите на Обществото и плащат редовно членския си внос.

(3) В членствените правоотношения с Обществото всеки член- юридическо лице се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице.

(4) Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет с изключение на правата на Учредителите, които възникват при възникване на Обществото. Кандидатът подава писмена молба за членство до Управителния съвет (УС), към която прилага:

  1. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице/документ за самоличност за физическо лице;
  2. Решение на компетентния орган на юридическото лице – кандидат;
  3. Декларация за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на Обществото.

(5) УС разглежда молбата по ал. 4 на първата си сесия след нейното подаване.

(6) Прекратяването на членството и отказът за приемане може да се обжалва пред ОС в срок от 1 месец от постановяването им. ОС следва да разгледа въпроса на първата си редовна сесия след подаване на жалбата.

Чл. 11. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до УС на Обществото;

2. със смъртта и поставянето под запрещение на физическото лице или с прекратяването на юридическото лице;

3. с обявяване на юридическото лице – член в несъстоятелност;

4. с изключване при съществени нарушения на Устава и/или неизпълнение на решенията на Общото събрание, както и при извършване на действия, уронващи престижа на Обществото или несъвместими с нейната дейност;

5. с отпадане поради неизпълнение на имуществени задължения, определени в Устава повече от 3 месеца.

(2) Прекратяването по ал.1, т. 4 може да стане по предложение на всеки неин член до УС или по инициатива на самия УС при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство невъзможно.

(3) Наличието на основание за отпадане по ал. 1, т. 5 се констатира с решение на УС, който уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си.

Чл. 12. (1) Всеки член на Обществото има право:

1. да участва в работата на Общото събрание;

2. да избира и да бъде избиран в органите на Обществото;

3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

4. да се ползва от дейността на Обществото и да търси защита чрез нея;

5. да бъде своевременно информиран за всички актове и решения на Обществото и нейните органи;

6. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Обществото;

7. да напуска доброволно Обществото при условията в Устава;

8. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Обществото.

9. да участват в събитията, специализираните групи, комисиите и проектите на Марсианското общество, да се възползват от всички привилегии за членове и да гласуват за кандидати за ръководни постове в комисиите, специализираните групи, съвета на комисиите, управителния съвет, както и пряко в Общото събрание, което се провежда веднъж годишно на ежегодната среща на Обществото.

(2) Всеки член е длъжен:

1. да спазва Устава и решенията на органите на Обществото;

2. да изпълнява в срок имуществените си задължения към Обществото;

3. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Обществото за цели, които противоречат на Устава и да не уронва с действията си престижа на Обществото.

4. да уведоми незабавно УС на Обществото за настъпили промени в идентификационните му данни и представителството му, за започнало производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на дружеството – член.

           

 Органи на Обществото

 

Чл. 14. (1) Върховен орган на Обществото е Общото събрание. То се състои от всички негови членове, представлявани от свой законен или упълномощен представител.

(2) Управителен орган на Обществото е Управителният съвет, който се избира за срок от пет години.

(3) Всеки член може да бъде избиран за член на управителните органи чрез посочен представител най-много за неограничен брой последователни мандата за една и съща длъжност.

 

        Права на Общото събрание

 

Чл. 15. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава.

2. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Обществото.

3. Взема решение за сливане с други организации и членство в други организации.

4. Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Обществото, при условията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

5. Взема решение за създаване на търговски дружества и участие в учредени вече такива, както и в браншови организации и съюзи.

6. Определя размера и начина на внасяне на имуществените вноски – членски или допълнителни.

7. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, в това число техните длъжности и определя представителната им власт.

8. Приема бюджета на Обществото.

9. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен отчет и баланса на Обществото.

10. Отменя решения на други органи на Обществото, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове или са нецелесъобразни.

11. Взема всички други решения, които не са от изричната компетентност на други органи на Обществото.

(2) Никое от правомощията по предходната алинея не могат да бъдат възложени на друг орган на Обществото.

(3) Актовете на Общото събрание са задължителни за другите органи на Обществото.

(4) Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 1, 2, 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата за общо събрание дневен ред, не могат да се вземат решения.

(6) Решенията на органи на Обществото, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Обществото или неин орган, отправено чрез УС, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на вземане на решението.

(7) В случаите по предходната алинея УС е длъжен в едномесечен срок да свика Общото събрание с точка в дневния ред – разглеждане на въпроса относно оспорено решение на орган на Обществото.

             Свикване на Общо събрание. Кворум. Гласуване.

 

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителният съвет не свика събранието, то се свиква от съда по седалището на Обществото.

(2) Управителният съвет свиква Общо събрание поне веднъж годишно за приемане на бюджет и отчет.

(3) Общото събрание се свиква с покана, която се връчва на всеки от членовете и съдържа дневния ред, дата, час и мястото на провеждане, по чия инициатива се свиква. Общото събрание се провежда задължително в населеното място, където е седалището на Обществото.

(4) В случай че, поканата по предходната алинея не може да бъде връчена на някой от членовете, същата се обнародва в „Държавен вестник“ не по- късно от един месец, считано от датата на провеждане на ОС.

(5) Заседанията на ОС се ръководят от председателя на УС, а в негово отсъствие от член или представител на член, избран от ОС.

(6) За заседанията се съставят протоколи.

Чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички негови членове.

(2) Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

 (3) На заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствалите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя.

Чл. 18. (1) В Общото събрание всеки от членовете има право на един глас. Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(3) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл. 19. (1) Членовете нямат право да гласуват при решаване на въпроси, отнасящи се лично до тях, до съпруг или роднина до трета степен по права и съребрена линия, включително по сватовство, както и до юридически лица, в които този член е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(2) Представителят на предложения за изключване член, не участва при гласуване на решението за изключване от Общото събрание.

             Управителен съвет

Чл. 20. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от две години и се състои от 3 души.

(2) Юридическите лица, които са членове на Обществото, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са нейни членове.

Чл. 21. (1) Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Обществото.

3. Изпълнява задълженията, вменени му от Закона, Устава, решенията на Общото събрание и други вътрешни правила.

4. Приема и променя всички вътрешни актове на Обществото, с изключение на Устава.

5. Предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на Обществото.

6. Приема и изключва членове на Обществото.

7. Взема решение за създаване и закриване на комисии и други помощни органи на Обществото в случай на необходимост.
8. Взема решение за промяна на адреса на Обществото.

9. Веднъж годишно изготвя и представя на ОС доклад за дейността на Обществото съобразно изискванията на закона.
10. Управителният съвет на Общество Марсианско общество България приема програма, с която определя политиката, кампаниите и проектите на Обществото. Управителният съвет или неговите подразделения консултират организирането на всички основни инициативи, кампании или проекти.
11. Взема решение за разпореждане с имущество, извън компетентността на председателя.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(3) Заседанията на УС могат да се провеждат и неприсъствено чрез връзка с технически средства – конферентна телефонна връзка, Skype и др.

(4) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(6) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на всеки три месеца.

(7) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
Чл. 22. (1 ) Председателят и членовете на УС изпълняват функциите си безвъзмездно.

(2) За оперативно ръководене на дейността на Обществото, УС може да вземе решение да назначи изпълнителен директор, чиито права и задължения са описани в договора му с Обществото.

Чл. 23. Председателят на УС:

1. Представлява Обществото пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина.

2. Свиква заседание на УС по своя инициатива, или по искане на 1/3 от членовете на УС. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието. Поканите се изпращат не по-късно от пет дни преди датата на заседанието по пощата или по имейл.

3. Председателят е говорител на Обществото.

4. Ръководи заседанията на УС.

5. Подписва и отговаря за верността на протокола от заседанията на УС.

6. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Обществото.

Извършва и други дейности, възложени му от Устава.

7. Председателят се разпорежда с имуществото на Обществото, в размер не по- голям от 1000 лева при спазване изискванията на Устава, подписва трудовите договори с назначените служители, подписва заповеди за назначаване и уволняване на служителите, за изплащане на тяхното възнаграждение и др..

8. Председателят ръководи оперативната дейност на Обществото, решенията му могат да се оспорват пред ОС от всеки член на Обществото в 30 дневен срок от узнаване за извършеното действие, но не по- късно от 6 месеца от неговото извършване.
        Прекратяване на Обществото.

Чл. 24. (1) Обществото се прекратява:

1. по решение на Общото събрание

2. по решение на съда предвидените от закона случаи.

 

Ликвидация

 

Чл. 25. (1) При прекратяване на Обществото се извършва ликвидация.

Ликвидацията се извършва от УС или назначените от него ликвидатори.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно и разпоредбите на Търговския закон.

(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено от Управителния съвет.

 

        Заключителни разпоредби

 Чл. 26. (1) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(2) Този устав може да бъде изменян и допълван само с решение на Общото събрание.

 

Настоящият устав бе приет на Учредителното събрание на Марсианско общество България, състояло се на 20 май 2012 година в София.

 

 

Оставете коментар