Номенклатура на релефните форми на Марс

Разширена номенклатура на релефните форми на Марс

(в сбит вид – латински и български – номенклатурата е част от топографската карта на Марс, издадена от „Марсианско общество – България“)

 

Латинско име

Произношение

Английски

Руски

Избор за картата

Обяснение

Catena, catenae Катена, катене Crater chain Цепочка/цепочки кратерна/и верига/и Малка верига или линия от кратери
Cavus, cavi Кавус, кави Hollow/s Котловина/котловины котловина/и Депресия със стръмни склонове и неправилна в хоризонтален план форма. Обикновено са разположени на групи (в полярните области)
Chaos Хаос Chaotic terrain Хаос хаос, хаотичен терен* Характерен район с разрушен релеф
Chasma, chasmata Хазма, хазмата Canyon Каньон/каньоны каньон/и Дълбока линейна депресия със стръмни склонове
Collis, colles Колис, колес Hill/s Холм/холмы хълм/ове
Dorsum, dorsa Дорсум, дорса Ridge/s Гряда/гряды хребет/и Линейно възвишение с неправилна в хоризонтален план форма
Fossa, fossae Фоса, фосе Trough/s Борозда/борозды бразда/и Дълга, тясна, недълбока депресия. Обикновено са разположени на групи. Могат да бъдат праволинейни или извити (но не криволичещи)
Labyrinthus, labyrinthi Лабиринтус, лабиринти Intersecting troughs Лабиринт/лабиринты лабиринт/и Комплекс от пресичащи се долини (каньони)
Mensa, mensae Менза, мензе Table mountain/s Столовая гора/столовые горы плато/а Плосковърхи възвишения с отсечени краища
Mons, montes Монс, монтес Mountain/s Гора/горы планина/и Голям извисен релеф (Mons) или верига от възвишения (Montes)
Patera, paterae Патера, патере Caldera/s Патера/патеры калдера/и Кратер с неправилна форма или сложен кратер с надиплени краища
Planitia, planitiae Планиция, планицие Plains, basin Равнина (равнины) равнина/и, басейн/и Равна ниско разположена област
Planum, plana Планум, плана Highland plain Плато/плато планинска равнина Равна високо разположена област
Rupes, rupes Рупес, рупес Cliff Уступ/уступы канара, скала* Стъпаловидна форма или форма с отсечени стени
Scopulus, scopuli Скопулус, скопули Wall Ступень/ступени стена/и Сложно стъпаловидно образувание с надиплена или много неправилна в хоризонтален план форма
Sulcus, sulci Сулкус, сулци Furrow/s Рытвина/рытвины улей/и Сложен район със субпаралелни бразди и хребети
Terra, terrae Тера, тере Highland Земля/земли земя Възвишение с пресечен релеф
Tholus, tholi Толус, толи Cone/s Купол/купола куполно/и възвишение/я Отделна неголяма куполовидна планина или хълм
Unda, undae Унда, унде Dune/s Дюна/дюны дюнa/и
Vallis, valles Валис, валес Valley/s Долина/долины долина/и Криволичеща падина, често с притоци
Vastitas, vastitates Ваститас, ваститатес Plain/s Великая равнина/великие равнины равнина/и Обширна по площ равнина

 

Латинско име – название на латински език

Произношение – с удебелен шрифт са дадени ударенията

Английски – название на английски език

Руски – название на руски език

Обяснение – разширено обяснение на термина

 

* само първото название присъства в картата

Оставете коментар